W dalszych poszukiwaniach czynnika wywolujacego

W dalszych poszukiwaniach czynnika wywołującego mocznicę zbadano dotychczas działanie na ustrój prawie wszystkich składników, usuwanych z ustroju przez nerki oraz ich ilość w krwi i w moczu w chorobach nerek w okresie wydolności tego narządu i w przebiegu mocznicy, a także w cho- robach innych narządów. Z tych badań wysnuto pierwotnie wniosek, że istotnym i niezbędnym warunkiem a zarazem naj prawdopodobniej także przyczyną mocznicy prawdziwej jest nagromadzenie się w krwi i w tkan- kach dużych ilości mocznika. W miarę dalszych zdobyczy przyznano rolę czynnika truj ącego nie tylko mocznikowi, ale także innym związkom azo- towym pośredniej przemiany białkowej, zatrzymanym w ustroju wsku- tek choroby nerek. W dalszym rozwoju nauki o mocznicy zwrócono uwagę na różnicę, ,jaka istnieje między ostrą mocznicą w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych a mocznicą przewlekłą w ich przewlekłym zapaleniu oraz w pierwotnej marskości nerek. Mianowicie w przeciwieństwie do mocz- nicy ostrej, cechującej się wzrostem mocznika i azotu niebiałkowego w krwi, w mocznicy przewlekłej stwierdza się w krwi przede wszystkim dużo wytworów aromatycznych, pochodzących z gnicia aminokwasów aromatycznych w przewodzie pokarmowym oraz powstają- cych także podczas rozpadu białka w ustroju. Są to fenole, parakresol, difenole, hydrochinon, brenzkatechina i kwasy oksyaromatyczne, zwłasz- cza para-oksy-renylo-octowy i para-oksy-fenylo-propionowy. Wprawdzie i w mocznicy przewlekłej poziom mocznika w krwi jest wysoki, jednak objawy, mocznicy rozwijają się bardziej równolegle do zatrzymania w ustroju związków aromatycznych niż do zatrzymania pośrednich wy- tworów rozkładu białka, przede wszystkim do zatrzymania mocznika. Zwraca uwagę na siebie także i to, że ilość składników aromatycznych w krwi w ostrej mocznicy jest prawidłowa lub tylko nieznacznie wzmożona i odpowiednio do tego natężenie objawów mocznicy bywa zwykle stosunkowo niewielkie. Jeżeli ostra mocznica nie jest powikłana mocznicą drgawkową, to bardzo często chorzy uskarżają się jedynie na bóle głowy i ogólne znużenie, natomiast w mocznicy przewlekłej skargi są bardzo liczne. Związki aromatyczne można wykryć w krwi chorych na nerki w okre- sie niewydolności nerek, gdy nie ma jeszcze wybitnej mocznicy. Znaj- dują się one w stanie sprzężonym głównie z kwasem siarkowym, mniej z kwasem glikuronowym i dlatego nie działają trująco. W stanie wolnym stwierdzono tylko fenol i krezol, i to dopiero w ciężkiej niewydolności nerek, a więc w okresie mocznicy. Ponieważ związki te nie są obojętne- dla nerek, przeto ich zatrzymanie w ustroju uszkadza jeszcze bardziej nerki. Stwarza się zatem błędne koło wiodące do coraz większego wzro- stu ilości fenolów w ustroju. [patrz też: argentum nitricum roztwór, luxmed lublin odbiór wyników, zus pretficza ]

Tags: , ,

No Responses to “W dalszych poszukiwaniach czynnika wywolujacego”

 1. Accidental Genius says:

  [..] Cytowany fragment: palarnia kawy[...]

 2. Speedwell says:

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

 3. Olga says:

  [..] Cytowany fragment: metanabol[...]

 4. Chicago Blackout says:

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

 5. Emilia says:

  [..] Odniesienie w tekscie do RTG panoramiczne[...]

 6. Old Regret says:

  Lepiej dmuchać na zimne

Powiązane tematy z artykułem: argentum nitricum roztwór luxmed lublin odbiór wyników zus pretficza