Posts Tagged ‘tatuowanie gałek ocznych’

LECZENIE BALNEOLOGICZNE (BALNEOTHERAPIA) Leczenie wodami

Thursday, September 19th, 2019

LECZENIE BALNEOLOGICZNE (BALNEOTHERAPIA) Leczenie wodami mineralnymi, które cieszy się dużym rozgłosem w cho- robach narządu trawienia z wątrobą włącznie, poleca się również i w cho- rubach narządu moczowego. Stosuje się szczawy alkaliczne i słabe solanki. Zwolennicy leczenia balneologicznego w chorobach nerek wychodzą. z założenia, że picie dużej ilości wody mineralnej wypłukuje zalegające w nerkach wytwory patologiczne (złuszczony nabłonek i inne) i przez to udrożnia je, jednocześnie zaś wzmagając moczenie sprzyja usunięciu za- trzymanych w ustroju związków azotowych. Okazało się jednak, że na moczenie, prócz rodzaju pokarmu, stanu wątroby oraz gruczołów dokre- wnych, zwłaszcza tarczycy, i innych czynników, wywiera wpływ nie tyle iiość wprowadzanych .do ustroju płynów, ile zdolność nerek do wydziela- nia wody, a ta czynność nieraz ulega w chorobach nerek upośledzeniu. …read more

W niezytach dróg moczowych, wywolanych

Wednesday, September 18th, 2019

W nieżytach dróg moczowych, wywołanych zakażeniem pałeczkami okrężnicy, leczenie zakwaszaniem ustroju łączy się nieraz z leczeniem przy pom-ocy szczepionek z własnych szczepów. Zakwaszenie ustroju wiedzie do wyjałowienia dróg moczowych tylko w tych przypadkach, w których nerki zachowały zdolność zagęszczania moczu. Okres leczenia zakwaszeniem trwa zwykle 4 dni. Dłuższe zakwa- szanie uszkadza nerki, wywołując białkomocz oraz pojawienie się krwinek czerwonych i wałeczków szklistych i ziarnistych w osadzie moczu (Wacław Markert), W razie potrzeby okresy zakwaszania I=Jwtarza się kilkakrot- nie z• kilkudniowymi przerwami. Leczenia zakwaszającego nie można stosować, jeżeli nerki utraciły zdolność zagęszczania moczu oraz w przypadkach chorób dróg .moczo- wych, powikłanych ze zmianami w układzie kłębkowym nerek. …read more

Z innych leków w niezycie

Wednesday, September 18th, 2019

Z innych leków w nieżycie dróg moczowych, wywołanym przez pacior- kowce, pneumokoki lub gonokoki, stosuje się związki sulfonamidowe w postaci np. cibasolu lub eleudronu w dawce 1,0 do G razy dziennie przy jednoczesnym obfitym podaniu płynów dla uniknię- cia powstania złogów w drogach moczowych wskutek wykrystalizowania się leku. Zamiast sulfonamidów w tych przypadkach można stosować pe- nicylinę – domięśniowo, w dawce 10.000-15.000 jednostek co 4 go- dziny lub po 25.000 jednostek 3 razy dziennie. W leczeniu nieżytów dróg moczowych na tle zakażenia pałeczkami okrężnicy poleca się streptomycynę w postaci wstrzykiwań domięśniowych co najmniej 3 gramów dziennie.
PRZEPŁUKIWANIE NARZ4DU MOCZOWEGO W przypadkach uporczywego nieżytu dróg moczowych stosuje się ich przepłukiwanie. Osiąga się to: 1) obfitym piciem płynów; równocześnie podaje się leki odkażające; 2) płukaniem przez cewnik, wprowadzony do moczowodu lub do pęcherza moczowego. …read more

LECZENIE PROMIENIAMI RENTGENOWSKIMI (ROENTGENOTHERAPIA) Leczenie

Tuesday, September 17th, 2019

LECZENIE PROMIENIAMI RENTGENOWSKIMI (ROENTGENOTHERAPIA) Leczenie promieniami rentgenowskimi daje dobre wyniki według do- tyczczasowych spostrzeżeń w niedostatecznym moczeniu (oliguria) i w bezmoczu (anuria) w toku ostrego rozlanego zapalenia kłębków ner- kowych z mocznicą, w nerczycy sublimatowej i czasami także w prze- wlekłej rozlanej nerczycy z bardzo niedostatecznym moczeniem. Promie- nie rentgenowskie zwiększają w tych chorobach ilość moczu, obniżają białkomocz, zmniejszają obrzęki i poprawiają stan ogólny; bóle głowy, nudności, wymioty ustępują., Natomiast w przewlekłym rozlanym zapa- leniu kłębków nerkowych działanie promieni rentgenowskich jest nie- pewne, zależnie według wszelkiego prawdopodobieństwa od zniszczenia znacznej liczby kłębków i cewek nerkowych przez sprawę chorobową. Działanie naświetlania okolic nerek promieniami rentgenowskimi za- leży,- zdaniem jednych, od wzmożenia czynności miąższu nerkowego, we- dług zaś innych promienie rentgenowskie niszczą nacieki zapalne, uciska- jące kłębki i przez to poprawiają czynność nerek. Zdaniem Volharda promienie rentgenowskie usuwają kurcz naczyń nerkowych, który według niego jest przyczyną zmian w nerkach, znamiennych dla ostrego rozla- nego zapalenia kłębków.
LECZENIE KRÓTKIMI F ALAMI Leczenie krótkimi falami poleca się w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych, w ostrym zapaleniu miedniczek i w ropniach przyner- kowych (paranep hritis purulenta acuta). Przy zmianach po jednej tylko stronie ustawia się jedną elektrodę na brzuchu a drugą w okolicy lędźwiowej. …read more

OCENA STANU RANY

Thursday, September 12th, 2019

OCENA STANU RANY w zwykłym uszkodzeniu czasu pokoju brzegi rany są mniej lub więcej gładkie, brak jest zatok i uchyłków, a uszkodzenia mechaniczne, zabrudzona i usiana mikrobami powierzchowna warstwa rany jest cienka. Rana jest zagadnieniem czysto miejscowym tak długo, dopóki brak rozwoju zakażenia przyrannego. Znaczna siła urazu, liczne uchyłki i zatoki, duże zniszczenie tkanek, wstrząs i związane z tym wybitne zmniejszenie oporności rannego decydują o stopniu ciężkości rany powstałej w następstwie wypadków ulicznych, wypadków w pracy lub ran wojennych. Rana pokojowa jest zwykle podobna do lejka otwartego szeroko na zewnątrz. W ranach wojennych, na ogół przeciwnie, otwór zewnętrzny jest mały, a wskutek działania rozsadzającego powstaje duża rana w głębi ciała. …read more

Tkanka pozbawiona krazenia nie jest zdolna do odczynu zapalnego

Thursday, September 12th, 2019

…read more

Zwiększony metabolizm oksydacyjny w zespole Li-Fraumeni AD 5

Tuesday, September 3rd, 2019

W porównaniu z nosicielami bez nośnika (posiadającymi TP53 typu dzikiego) nosiciele mutacji TP53 wykazywali zwiększone zużycie tlenu (ryc. 1C). W jednej rodzinie z zespołem Li-Fraumeni, wielu członków miało tę samą mutację (kodon TP53 R181C); oddychanie mitochondrialne było istotnie podwyższone w mioblastach R181C i było związane ze zwiększonym poziomem mitochondrialnych białek kompleksu oddechowego (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). …read more

Pozbawienie pozycji w ciężkim zespole ostrej niewydolności oddechowej AD 5

Monday, September 2nd, 2019

Jakość danych została zweryfikowana przez naukowców, a dane zostały zapisane w bazie danych (Clininfo), która została opracowana specjalnie do badania przy użyciu oprogramowania Epi Info, wersja 3.4.3. Mierniki rezultatu
Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmiertelność w dniu 28. Drugorzędnymi punktami końcowymi były śmiertelność w 90. dniu, odsetek powodzenia extubacji, czas udanej ekstubacji, długość pobytu w OIOM, powikłania, stosowanie wentylacji nieinwazyjnej, częstość tracheotomii , liczba dni wolnych od dysfunkcji narządów i ustawienia respiratora, pomiary gazów krwi tętniczej i mechaniki układu oddechowego w pierwszym tygodniu po randomizacji. …read more

W stronę zaufania do związków terapeutycznych – na rzecz dorocznej sprawy fizycznej

Sunday, September 1st, 2019

Ciągły entuzjazm zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy, co do rocznego wysiłku fizycznego (zwanego również okresowym badaniem stanu zdrowia) pomimo braku twardych dowodów na jego korzyść, rodzi pytanie, co napędza jego uporczywe odwołanie. Wysiłki edukacyjne i zachęty finansowe, które zachęcają do badań przesiewowych i zapobiegania, z pewnością przyczyniają się do tego, ale większość badań opartych na dowodach można przeprowadzić bez wizyty u lekarza. Być może odpowiedź leży w mniej wygodnym aspekcie opieki podstawowej – pragnieniu ludzi lub potrzebie nawiązania i utrzymania bliskiej, ufnej relacji z lekarzem, którego uważają za swojego osobistego lekarza (rolę, którą mogą pełnić także specjaliści zapewniający główną opiekę). Wiele dowodów na skuteczność i wartość zaufanych relacji lekarz-pacjent pochodzi z literatury dotyczącej zdrowia psychicznego, która szeroko udokumentowała wymagania i korzyści płynące z relacji terapeutycznej. Korzyści obejmują poprawę stanu funkcjonalnego, zadowolenie pacjenta i przestrzeganie schematów leczenia, cenne elementy wszystkich form opieki medycznej. …read more

Indywidualna odpowiedzialność i solidarność wspólnotowa – Szwajcarski system opieki zdrowotnej czesc 4

Sunday, September 1st, 2019

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje kompleksowe usługi związane z ciążą, porodem, kursami przygotowawczymi i poradą karmienia piersią, a także usługi położnicze; szczegółowy wykaz zwracanych usług jest dostępny na stronie internetowej Federalnego Urzędu Zdrowia Publicznego. Dla nieskomplikowanej ciąży będzie siedem badań kontrolnych, w tym dwa ultradźwięki, podczas ciąży i kolejne badanie 6 do 10 tygodni po porodzie. Nie ma żadnych odliczeń ani poręczeń za rutynową opiekę nad ciążą. Ogólnie rzecz biorąc, usługi kwalifikujące się do refundacji muszą być skuteczne, odpowiednie i opłacalne, ale leki homeopatyczne i tradycyjne chińskie, które znajomy zalecił dla dyskomfortu związanego z ciążą, będą prawdopodobnie również objęte ubezpieczeniem Pani Schifferli, dzięki zmiana wprowadzona do szwajcarskiej konstytucji federalnej w 2009 r. w zakresie medycyny komplementarnej. …read more