Posts Tagged ‘naświetlone oczy od spawania’

Guz rozszerza sie ku górze i wnika do wnetrza czaszki

Sunday, September 15th, 2019

Pozostawione sobie mogą szerzyć się w kierunku nosa i zatok bocznych, ku górze, w kierunku licznych w tej okolicy otworów podstawy czaszki, przez które wnikają do jej wnętrza, a dalej do boków wzdłuż trąbek słuchowych. Na wyłonienie się guzów i nacieków spoza podniebienia trzeba zwykle czekać bardzo długo. Guz rozszerza się ku górze i wnika do wnętrza czaszki; ten kierunek rozrostu często przeważa. W dalej posuniętych przypadkach obraz kliniczny cechuje zajęcie licznych nerwów czaszkowych, Najczęstsze zespoły: 1) Porażenie nerwu VI z różnymi objawami, zaburzenia nerwu V, jak łzawienie, bóle (Bebr, Undelti. 2) Porażenie nerwów II, III, IV, V, VI ze ślepotą, całkowitym porażeniem mięśni danego oka, neuralgicznymi bólami twarzy, jak też jednostronnym porażeniem mięśni żwaczy, zależnym od części ruchowej nerwu V (tzw. …read more

Nieparzysta naglosnia

Saturday, September 14th, 2019

Wykonują one w warunkach prawidłowych zawsze symetryczne ruchy w odniesieniu do płaszczyzny strzałkowej pośrodkowej, których wynikiem jest otwieranie i zamykanie głośni (glottis) ograniczonej przez wolne brzegi strun głosowych napiętych w kierunku strzałkowym między tymi właśnie chrząstkami i wewnętrzną powierzchnią chrząstki tarczowatej (cartilago tbyreoidea). Nieparzysta chrząstka pierścieniowata i dwie chrząstki nalewkowate. są istotnymi składnikami narządu głosowego i urządzenia obronnego niższych dróg oddechowych. Nieparzysta chrząstka tarczowata, której dwie płytki w kształcie tarczy osłaniają głośnię od przodu, jest rusztowaniem dla przyczepu ważnych mięśni i więzadeł wewnętrznych krtani. Nieparzysta nagłośnia (epiglottis) i parzyste- chrząstki rożkowate (cartilagines corniculatae Santorinł) i klinowate (cartilagines cuneijormes Wrisbergi), są nieistotnymi składnikami rusztowania chrząstkowego krtani. …read more

Rany polaczone z otwarciem stawu

Tuesday, September 10th, 2019

Rany połączone z otwarciem stawu, z wyjątkiem gładkich ran postrzałowych przeszywających, zaopatrujemy operacyjnie tak samo, jak rany części miękkich. Torebkę stawową staramy się zeszyć katgutem, jeżeli pozwalają na to warunki miejscowe. W razie pozostawienia rany stawu bez zeszycia szczelnego dochodzi często do sztywności stawu. W rozległych uszkodzeniach wewnątrz stawowych należy wyciąć powierzchnię nasad kostnych i zamienić ranę w jednolitą jamę, by zapewnić dobry odpływ na zewnątrz; należy jednak unikać typowego wycięcia stawu. Duże strzaskanie kości wymaga odjęcia kończyny. …read more

Zaburzenia sa szczególnie duze w pierwszym okresie, gdy migotanie dopiero sie pojawia, nim narzad krazenia nie przystosuje sie do nowych warunków

Sunday, September 8th, 2019

Zaburzenia są szczególnie duże w pierwszym okresie, gdy migotanie dopiero się pojawia, nim narząd krążenia nie przystosuje się do nowych warunków. W postaci z tętnem wolnym zaburzenia są mniejsze, bo komora wypełnia się podczas rozkurczu lepiej. W elektrokardiogramie migotanie przedsionków cechuje: 1) wielka liczba – ponad 300 (do 500-600 na minutę) nader małych, nieregularnych falowań zastępujących regularny załamek P niekiedy załamek P jest zastąpiony przez prosta linię izoelektryczną 2) o wiele rzadsze- zazwyczaj 120-150 zespoły komorowe QHS jednakowej lub niejednakowej wielkości pojawiające się bezwładnie co do czasu 3) załamek T, widoczny lub zamaskowany przez nakładające się nań zespoły przedsionkowe. Miarowe występowanie zespołów komorowych w migotaniu przedsionków zdarza się bardzo rzadko, mianowicie IV przypadkach jednoczesnego zupełnego bloku przedsionkowo komorowego, gdy skurcze komór zależą od bodźców powstających w ośrodkac h poniżej miejsca zablokowania. Zespoły komorowe są w tych przypadkach znacznie rzadsze, mniej więcej 40-4 na minutę. …read more

Przez te nazwe rozumiemy taki stan, gdy przedsionki kurcza sie miarowo 200-300 razy na minute

Sunday, September 8th, 2019

Przez tę nazwę rozumiemy taki stan, gdy przedsionki kurczą się miarowo 200-300 razy na minutę. Komory kurczą się również najczęściej miarowo, lecz rzadziej, tak, iż jeden ich skurcz przypada zwykle na 2-3 i więcej skurczów przedsionków. W czystej postaci trzepotanie przedsionków zdarza się bardzo rzadko, najczęściej jest ono skojarzone z migotaniem wyraźne załamki P o jednakowym kształcie są wtedy miejscami przerywane przez załamki P nieregularne, znacznie częstsze i różnokształtne. Trzepotanie przedsionków może przechodzić w migotanie i odwrotnie. W naszym materiale klinicznym trzepotanie przedsionków stanowi zaledwie 2,80 % ogólnej liczby niemiarowości. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu AD 6

Thursday, September 5th, 2019

W sumie u 84% pacjentów zgłaszano bóle stawów (tylko w tabeli 1) u pacjentów z zakażeniami tylko obwodowymi stawami (tj. Bez innych miejsc zakażenia). CDC otrzymało zgłoszenia udaru u 40 pacjentów (5%). U 7 pacjentów udar spowodowany był zapaleniem opon mózgowych (nakłucie lędźwiowe nigdy nie było wykonywane). …read more

Skurcze dodatkowe zaleza od podniet nieprawidlowych

Thursday, September 5th, 2019

Skurcze dodatkowe zależą od podniet nieprawidłowych, działających w tej fazie czynności serca, kiedy mięsień po skurczu fizjologicznym odzyskał już częściowo zdolność odpowiadania na bodźce skurczem. Bardzo często wyzwalają je czynniki psychiczne (wzruszenia, przestrach itd. ) oraz znaczne wysiłki fizyczne zwłaszcza u osób z układem nerwowym pobudliwym. Dużą rolę w powstawaniu skurczów dodatkowych odgrywają także samozatrucia (extrasystole taxicum endogenes) i zatrucia (extrasystole taxicum exogenes). Skurcze toksyczne z samozatrucia spostrzega się w mocznicy, w stanach żółtaczkowych, w dnie, cukrzycy, w przypadkach zaburzeń gruczołów dokrewnych, zwłaszcza w okresie przekwitania kobiet, także w nadtarczyczności itd. …read more

Zwiększony metabolizm oksydacyjny w zespole Li-Fraumeni AD 5

Tuesday, September 3rd, 2019

W porównaniu z nosicielami bez nośnika (posiadającymi TP53 typu dzikiego) nosiciele mutacji TP53 wykazywali zwiększone zużycie tlenu (ryc. 1C). W jednej rodzinie z zespołem Li-Fraumeni, wielu członków miało tę samą mutację (kodon TP53 R181C); oddychanie mitochondrialne było istotnie podwyższone w mioblastach R181C i było związane ze zwiększonym poziomem mitochondrialnych białek kompleksu oddechowego (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). …read more

W stronę zaufania do związków terapeutycznych – na rzecz dorocznej sprawy fizycznej

Sunday, September 1st, 2019

Ciągły entuzjazm zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy, co do rocznego wysiłku fizycznego (zwanego również okresowym badaniem stanu zdrowia) pomimo braku twardych dowodów na jego korzyść, rodzi pytanie, co napędza jego uporczywe odwołanie. Wysiłki edukacyjne i zachęty finansowe, które zachęcają do badań przesiewowych i zapobiegania, z pewnością przyczyniają się do tego, ale większość badań opartych na dowodach można przeprowadzić bez wizyty u lekarza. Być może odpowiedź leży w mniej wygodnym aspekcie opieki podstawowej – pragnieniu ludzi lub potrzebie nawiązania i utrzymania bliskiej, ufnej relacji z lekarzem, którego uważają za swojego osobistego lekarza (rolę, którą mogą pełnić także specjaliści zapewniający główną opiekę). Wiele dowodów na skuteczność i wartość zaufanych relacji lekarz-pacjent pochodzi z literatury dotyczącej zdrowia psychicznego, która szeroko udokumentowała wymagania i korzyści płynące z relacji terapeutycznej. Korzyści obejmują poprawę stanu funkcjonalnego, zadowolenie pacjenta i przestrzeganie schematów leczenia, cenne elementy wszystkich form opieki medycznej. …read more

Zmniejszenie stężenia LDL przy pomocy inhibitorów PCSK9 – kliniczna korzyść z leków lipidowych czesc 4

Sunday, September 1st, 2019

Wszyscy trzej autorzy wzięli udział w głosowaniu członków komitetu doradczego ds. Endokrynologii i antybiotyków FDA na temat alirokumabu oraz dr. Smith i Hiatt uczestniczyli w głosowaniu członków komitetu doradczego na temat ewolokumabu.
Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, i in. …read more