Archive for July, 2016

Mocznice prawdziwa przewlekla spostrzega sie:

Tuesday, July 12th, 2016

Mocznicę prawdziwą przewlekłą spostrzega się: 1) w przewlekłym rozlanym zapaleniu, kłębków nerkowych w okresie niewydolności nerek; 2) w stwardnieniu złośliwym nerek; 3) w przewlekłym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych nawet w okresie nieznacznego jeszcze upośledzenia czynności nerek, jeżeli dobowa ilość moczu wybitnie się zmniejszy wskutek dołączenia się niewydolności krążenia; 4) w torbielkowatości nerek; 5) w przypadkach długotrwałego bezmoczu wskutek niedrożności dróg odprowadzających. Postać ostrą mocznicy prawdziwej spostrzega się w ostrym rozla- nym zapaleniu kłębków nerkowych i w ostrej nerczycy zmartwiającej, zwłaszcza na tle zatrucia sublimatem. Objawy. Mocznica prawdziwa rozwija się przeważnie powoli, za- leżnie od stopniowo potęgującego się zatruwania ustroju. Gdy jej obraz jest wybitny, wtenczas objawy -podrniotowe i przedmiotowe mogą w róż- nym stopniu i w różnej kolejności dotyczyć układu nerwowego, narządu trawienia, oddechowego, krążenia, krwiotwórczego, moczowego i skóry. W zakresie stanu ogólnego oraz układu nerwowego uskarżają się chorzy w mocznicy przewlekłej na postępuj ące osła- bienie i łatwe nużenie się podczas pracy fizycznej i umysłowej (asthenia), na pewne zobojętnienie (apathia), chudnienie a w dalszym przebiegu na senność (sommolentia.), zwłaszcza w dzień, i bezsenność (insomnia) w nocy, zależną już to od podniecenia nerwowo-psychicznego, już to od nieznośnego swędzenia skóry. Nadto chorzy doznają często uczucia cię- żaru i tępego oszołomienia w głowie, zwłaszcza w okolicy potylicy. Przedmiotowo w zakresie stanu ogólnego i układu nerwowego stwierdza się wychudnienie, zależne od zaburzeń tra- wienia i od wzmożonego rozpadu tkanki mięsnej; prócz tego, w dalszym okresie – ciężki ogólny stan, drżenie rąk, drgania włókienkowe nieraz całych grup mięśniowych, zwłaszcza kończyn i twarzy, podniecenie fi- zyczne i psychiczne na przemian z odurzeniem, nieraz bredzenie, zwłaszcza w nocy, znaczne wzmożenie odruchów ze ścięgien i odruchów okostnych. Napady kurczów cechujące mocznicę drgawkową należą w mocznicy praw- dziwej do wielkich rzadkości. Stoją one prawdopodobnie w związku z przemijającymi kurczami tętniczek mózgowych, uległych stwardnieniu. Odruch Babińskiego (wyprostowanie palucha jako odczyn na drażnienie podeszwy) jest ujemny. [przypisy: , prawo medyczne, rwa kulszowa, gabinety stomatologiczne ]

Równoczesnie ze zwiazkami aromatycznymi z

Tuesday, July 12th, 2016

Równocześnie ze związkami aromatycznymi z aminokwasów powstają w jelitach aminy. Gromadząc się w krwi i w tkankach wskutek upośle- dzenia czynności wydalającej nerek, składniki te utrudniają sprzęganie się fenolu i krezolu z kwasem siarkowym i glikuronowym, z białkami tkanek i cieczy ustrojowych i z innymi związkami i przyczyniają się przez to do zwiększenia ilości związków aromatycznych nieodtrutych. Gdy ta ilość przekroczy pewną granicę, składniki aromatyczne przechodzą do cieczy mózgowo-rdzeniowej. Sprzyja temu nagromadzenie się mocznika i innych składników azotowych pośredniej przemiany białkowej w krwi i w tkankach a również już wcześnie i w cieczy mózgowo-rdzeniowej. Z dostaniem się związków aromatycznych do cieczy mózgowo-rdzeniowej powstaje obraz śpiączki mocznicowej (coma uraemicum). Czynnikiem patogenetycznym przewlekłej mocznicy prawdziwej są zatem, we- dług tego zapatrywania (Becher ze .szkoły Volharda), fenole. Ponieważ powstają one w jelitach, przeto postać przewlekła mocznicy prawdziwej jest wyrazem samozatrucia jelitowego (auto- intoxicatio intestinalis) a śpiączka mocznicowa jest śpiączką aromatyczną (coma aromaticum) . Teoria mocznicy jako samozatrucia aromatycznego zdo- była sobie wielu zwolenników. Nie wydaje się mi jednak słuszne uznać związki aromatyczne za wyłączną, istotną przyczynę mocznicy prawdziwej przewlekłej, a to ze względu na to, że w piśmiennictwie opisano; rzadkie co prawda, przypadki (sam je również spostrzegałem) przewlekłej mocz- nicy prawdziwej, w których odczyn ksantoproteinowy, odzwierciedlający ilość związków aromatycznych w krwi, był prawidłowy albo tylko nie- znacznie zwiększony. Wobec tego zagadnienie wywodu chorobowego prze- wlekłej mocznicy prawdziwej pozostaje, moim zdaniem, nadal otwarte. – innej znowu strony powstawanie związków aromatycznych podczas rozpadu białka ustrojowego przemawia za tym, że śpiączka aromatyczna niekoniecznie jest pochodzenia jelitowego. [więcej w: , wkładki sfp, Kabiny Sanitarne, artykuły fryzjerskie ]